1. Adatkezelő adatai
Cégnév:DENTIUM Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely (levelezési cím):1062 Budapest, Aradi utca 14.
Cégjegyzékszám:Cg. 01-09-185206
Adószám:24839484-2-42
Telefonos elérhetőség:+36 70/629-8369
Elektronikus elérhetőség:office@dentium.hu
 1. A kezelt személyes adatok köre:
 2. A) Adatkezelő weboldalán (https://dentium.hu) a levelező listára történő feliratkozás esetén: név, születési idő, telefonszám, elektronikus levélcím (e-mail cím)
 3. B) Adatkezelő weboldalán online üzenet küldése, árajánlat kérése esetén: név, elektronikus levélcím (e-mail cím)
 4. C) Álláspályázatra jelentkezők esetén: név, végzettség, munkatapasztalat, elérhetőség.
 5. D) Munkavállalók esetén: név, születési név, anyja neve, születési hely és idő, lakcím, adóazonosító jel, TAJ szám, adóazonosító jel, bankszámlaszám, telefonszám, e-mailcím, képmás.
 6. E) Adatkezelővel szerződéses viszonyban (megbízási, vállalkozási stb.) álló személyek kapcsolattartójának (munkavállalójak) neve, telefonszáma, e-mail címe.
 7. F) Adatkezelő székhelyén működő zártláncú kamerarendszer tekintetében: képmás.

III.    Az egyes adatkezelések célja és jogalapja:

 1. A) A levelező listára történő feliratkozás esetén:

Cél: a levelező listára feliratkozó Érintettek folyamatos tájékoztatása az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos legfrissebb hírekről és információkról.

Jogalap: érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

 1. B) Online üzenet küldése, árajánlat kérése esetén

Cél: az Érintettek személyre szabott kiszolgálása, illetve az Érintettek kérésére árajánlat küldése.

Jogalap: érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

 1. C) Álláspályázatra jelentkezők esetén

Cél: munkaviszony létesítésére vonatkozó döntés meghozatala

Jogalap: szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).;

 1. D) Munkavállalók esetében

Cél: a munkajogviszonyból eredő munkáltatói kötelezettségek teljesítése, valamint a munkavállalói jogok érvényesíthetősége.

Jogalap:

– munkaszerződésből vagy munkaviszonyhoz kötődő megállapodásból eredő kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont);

– a munkáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont);

– az adatkezelés a munkáltató (vagy harmadik személy) jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

 1. E) Adatkezelővel szerződéses viszonyban (megbízási, vállalkozási) álló személyek kapcsolattartói (munkavállalók) esetében:

Cél: a megbízási/vállalkozási szerződés teljesítése

Jogalap: az adatkezelés az Adatkezelővel szerződéses viszonyban álló személy jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). A harmadik személy jogos érdekének érvényesítése előnyt élvez az adott esetben a munkavállaló személyes adataihoz fűződő rendelkezési jogához képest, mivel az érintett munkavállaló (kapcsolattartó) munkakörének ellátásához szükséges és arányos korlátozás, enélkül ugyanis a fennálló szerződés nem teljesíthető.

 1. F) Adatkezelő székhelyén tartózkodó személyek esetén az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezeléssel kapcsolatos jogok leírása

Cél: vagyonvédelmi, vagyonbiztonsági, bűnmegelőzés, üzleti titok védelme

Jogalap: Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont)

Az Adatkezelő vagyonvédelmi, vagyonbiztonsági, bűnmegelőzési célból, üzleti titok védelme érdekében a Személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 31. §-a alapján zártláncú kamerarendszert üzemeltet a székhelyén. Ennek kapcsán Adatkezelő székhelyén tartózkodó személyekről, mint érintettekről szükségképpen felvételek készülhetnek. A felvételek 3 (három) munkanapig kerülnek tárolása, azt követően megsemmisítésre vagy törlése kerülnek, és kizárólag akkor kerülnek felhasználásra, ha az munkahelyi kötelezettségszegés, munkabaleset, bűncselekmény, szabálysértés vagy egyéb jogsértés miatt szükséges. A felvételek visszanézésére kizárólag az Adatkezelő ügyvezetője adhat utasítást, az utasításban meg kell nevezni a visszanézéssel érintett időszakot és a visszanézésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az ügyvezető aláírásával hitelesít. A felvételek tárolásának helye az Adatkezelő székhelye. A felvételt az Adatkezelő kizárólag erre irányuló jogszabályi vagy hatósági kötelezés esetén jogosult harmadik személy részére átadni.

 1. Az adatvédelemért felelős személy elérhetőségei: Karacs Dóra, tel: +36706298369
 2. A kezelt személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:

–              állami adóhatóság (NAV)

–              kormányhivatal

–              közbeszerzési hatóság

–              egyéb olyan hatóság (pl. nyomozóhatóság), vagy bíróság, amely részére az Adatkezelő tevékenységével összefüggésben adatszolgáltatási kötelezettség áll fenn vagy keletkezik

–              Adatkezelő bérszámfejtője (könyvelő)

–              Adatkezelő jogi képviselője (ügyvéd, ügyvédi iroda)

–              Adatkezelő informatikai szolgáltatója

–              Adatkezelő részére vagyonvédelmi szolgáltatást nyújtó vállalkozás

–              egészségbiztosítási szerv (NEAK, ONYF, fővárosi és megyei kormányhivatal, járási hivatalok)

 1. A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, ennek hiányában az időtartam meghatározásának szempontjai: az adatokat az Adatkezelő addig és annak függvényében kezeli, amíg annak célja és jogalapja fennáll. A kamerafelvételeket Adatkezelő 3 nap után törli, ugyanakkor a maradandó értékű adatokat (pl. a nyugdíj szolgálati idő vagy a nyugdíj mértékéhez kapcsolódó adatokat) Adatkezelő nem törli. Azokat az adatokat, amelyek kezelését adó- vagy társadalombiztosítási jogszabályok írják elő, a tárgyévet követő 5 teljes év elteltét követően Adatkezelő törli (feltéve, hogy azok nem esnek a nyugdíjhoz kapcsolódó adatok körébe).

VII.   Az érintett jogai

 1. A) Hozzáférési és egyéb jogok

Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

 1. B) Adathordozhatósághoz való jog

Az Érintettet megilleti az adathordozhatósághoz való jog. Az Érintett a rá vonatkozó, általa a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkaphatja, illetve ezeket továbbíthatja egy másik adatkezelőnek

 1. C) Hozzájárulás visszavonásához való jog

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 1. D) Igényérvényesítés, panaszjog

Az Érintett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, valamint az Infotv.-ben foglaltak szerint a NAIH-hoz fordulhat és panaszt tehet.

VIII.  A személyes adat szolgáltatása

Munkavállalók esetén a személyes adat szolgáltatása munkaszerződés megkötésének előfeltétele.

Adatkezelővel szerződéses viszonyban (megbízási, vállalkozási) álló kapcsolattartók esetén a személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul.

 1. Amennyiben az Érintett köteles a személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása az alábbi lehetséges következményekkel járhat.

Munkavállalók: az adatszolgáltatás elmaradása esetén érvényes munkaviszony nem létesíthető.

Adatkezelővel szerződéses viszonyban (megbízási, vállalkozási) álló kapcsolattartók: az adatszolgáltatás elmaradása esetén a szerződés nem teljesíthető.

 1. Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait, vagy azok egy részét automatizált módon nem kezeli. Az automatizált adatkezelés során olyan döntések meghozatalára van lehetőség, melyekhez nem szükséges emberi közreműködés. Ennek megfelelően az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá azon – kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló – döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya abban az esetben terjed ki az Érintettre, ha a döntés

 1. az Érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges
 2. az Érintett kifejezett hozzájárulásán alapul

Az Érintett minden esetben jogosult arra, hogy az automatizált adatkezelésre az Adatkezelőtől emberi beavatkozást kérjen, azzal kapcsolatos álláspontját kifejezze, valamint a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

 1. Ha az Adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, akkor erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.